Hakvoort Kunstlicht

Inkoop voorwaarden

Vraag hier je vrijblijvende lichtadvies aan

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN


 
Algemene Inkoop- en (Onder)aannemingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Hak4t slimme licht oplossingen BV h.o.d.n. Hakvoort kunstlicht te DEDEMSVAART.  

ALGEMEEN
 
Artikel 1: Toepasselijkheid
 
1.1. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon, die deze inkoopvoorwaarden hanteert. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtnemer. In deze voorwaarden wordt onder ‘het werk’ tevens verstaan het verrichten van diensten.
 
1.2. De artikelen 1 tot en met 16 van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan opdrachtgever gedane aanbiedingen en met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Hebben die aanbiedingen of overeenkomsten betrekking op (onder)aanneming van werk en/of het verrichten van diensten dan zijn daarnaast de artikelen 17 tot en met 22 van deze voorwaarden van toepassing.
 
1.3. Eventuele afwijkingen van deze algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn bevestigd.
 
1.4. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
 
Artikel 2: Kosten aanbiedingen
Eventuele kosten, verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven waaronder ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d. door of namens opdrachtnemer gemaakt, worden door opdrachtgever niet vergoed.
 
Artikel 3: Levertijd en boete
3.1. De overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode zijn fataal. Opdrachtnemer is door overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode van rechtswege in verzuim. Zodra opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk bericht aan opdrachtgever.
 
3.2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door opdrachtgever wordt geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals bedoeld in artikel 3.1.
 
3.3. Voor elke dag vertraging in de (op)levering verbeurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een direct opeisbare boete van 5 % van het totale orderbedrag met een minimum van € 250,- tot een maximum van 100 % van het totale orderbedrag.
 
3.4. De in artikel 3.3 genoemde boete kan naast vervangende en aanvullende schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Opdrachtgever heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
 
Artikel 4: Prijzen
4.1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering Franco op de overeengekomen plaats, “Delivered Duty Paid”, conform Incoterms 2010. Alle prijzen zijn vast, exclusief BTW, inclusief deugdelijke verpakking.
 
4.2. Prijsstijgingen zijn en blijven voor rekening van opdrachtnemer, ook na het tot stand komen van de overeenkomst. Dit ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan. Inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden 2 Bedrijfsjuridisch Ledenadvies, februari 2010
 
Artikel 5: Risico-overgang
5.1. Levering geschiedt Franco op de overeengekomen plaats, “Delivered Duty Paid”, conform Incoterms 2010.
 
5.2. Als de prijzen ‘af fabriek’ zijn overeengekomen en opdrachtnemer toch voor het transport zorgdraagt of zorg laat dragen, komt het risico van laden en transport voor rekening van opdrachtnemer.
 
5.3. Als de zaken door of namens opdrachtgever worden afgehaald, dient opdrachtnemer hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 6: Inspectie en keuring
6.1. Opdrachtgever, zijn principaal en de directie van het werk, hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde zaken en/of het (in uitvoering zijnde) werk te inspecteren of te keuren. In dat geval zal opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd.
 
6.2. De kosten van de in artikel 6.1 genoemde keuring komen voor rekening van opdrachtnemer, als deze zaken/het werk door opdrachtgever en/of zijn principaal en/of directie van het werk worden afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit deze voorwaarden, de overeenkomst of de wet. Artikel
 
7: Afkeuring
7.1. Als de door opdrachtnemer geleverde zaken dan wel het geleverde werk niet aan de in de opdracht en/of specificatie omschreven eisen voldoen, heeft opdrachtgever het recht deze af te keuren. Inontvangstneming van de zaken dan wel betaling van de zaken of het werk, houdt geen aanvaarding daarvan in. Ongeacht eventuele goedkeuring blijven de zaken en het werk voor rekening en risico van opdrachtnemer.
 
7.2. Als opdrachtgever de geleverde zaken en/of het werk afkeurt, is opdrachtnemer verplicht om binnen een door opdrachtgever vast te stellen termijn:
 zorg te dragen voor kosteloos herstel of, zulks ter keuze van opdrachtgever;
 zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de zaken en/of het werk alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te (doen) verrichten.
 
7.3. Als opdrachtnemer niet, niet binnen de gestelde termijn of niet naar tevredenheid van opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting genoemd in artikel 7.2, is opdrachtgever gerechtigd voor rekening van opdrachtnemer de in artikel 7.2 genoemde werkzaamheden zelf of door een derde uit te (laten) voeren. Opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
 
Artikel 8: Rechten van intellectuele eigendom
8.1. Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ worden onder andere verstaan auteursrechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, dan wel het recht om deze Intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen door aanvraag, depot, registratie, of anderszins.
 
8.2. ‘Intellectuele eigendomsrechten op het werk’ zijn alle Intellectuele eigendomsrechten die rusten op het werk, op de zaken en op de hulpmiddelen zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, tot stand gebracht bij of ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 
8.3. Alle Intellectuele eigendomsrechten op het werk komen toe aan opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt deze rechten voor zover mogelijk reeds nu voor alsdan over aan opdrachtgever en zal op eerste verzoek van opdrachtgever eventueel voor de overdracht benodigde aanvullende handelingen onverwijld verrichten. Inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden 3 Bedrijfsjuridisch Ledenadvies, februari 2010
 
8.4. Voor (de overdracht van) de Intellectuele eigendomsrechten op het werk is opdrachtgever geen vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd.
 
8.5. Opdrachtnemer doet afstand van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25, lid 1 onder a van de Auteurswet. Voor zover het wijzigingen in het werk, de zaken of de benaming daarvan betreft doet opdrachtnemer bovendien afstand van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25, lid 1 onder b en c van de Auteurswet. Opdrachtnemer zal zich niet beroepen op de in artikel 25 lid 4 van de Auteurswet verleende bevoegdheid.
 
8.6. Opdrachtnemer staat ervoor in, dat de door hem aan opdrachtgever te leveren zaken, te verrichten werkzaamheden en de Intellectuele eigendomsrechten op het werk geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder ook rechten van Intellectuele eigendom, en vrijwaart opdrachtgever tegen alle aanspraken uit dien hoofde. Opdrachtnemer zal opdrachtgever alle schade vergoeden, die het gevolg is van enige inbreuk.
 
Artikel 9: Geheimhouding
9.1. Alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en andere documenten etc. door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschaft, alsmede knowhow waarvan opdrachtnemer via opdrachtgever kennis heeft genomen, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtnemer worden gebruikt voor enig ander doel dan ter nakoming van zijn uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen.
 
9.2. De in artikel 9.1 genoemde gegevens zullen door opdrachtnemer niet openbaar worden gemaakt, of vermenigvuldigd, tenzij na schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Als opdrachtnemer de aan hem verstrekte geheime informatie ter uitvoering van de overeenkomst dient te verstrekken aan zijn medewerkers, is opdrachtnemer verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers zich verenigen met de geheimhoudingsplicht uit deze overeenkomst, alvorens deze kennis nemen van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie.
 
9.3. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst de in artikel 9.1 bedoelde gegevens aan (een) derde(n) kenbaar dient te maken, verplicht hij zich deze derde(n) ook een geheimhoudingsverplichting als in dit artikel bedoeld op te leggen.
 
9.4. Opdrachtnemer is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 100 % van het totale orderbedrag met een minimum van € 50.000,-, indien hij één of meer van de bovenstaande verplichtingen schendt
 
9.5. De in artikel 9.4 genoemde boete kan worden gevorderd naast vervangende en aanvullende schadevergoeding op grond van de wet. Opdrachtgever heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
 
Artikel 10: Non-concurrentie
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever zal opdrachtnemer zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal die verband houden met het werk.
 
Artikel 11: Hulpmiddelen
11.1. Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, die door opdrachtgever voor de uitvoering van een overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld of die opdrachtnemer speciaal in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever heeft gemaakt of heeft laten maken, blijven of worden onder alle omstandigheden eigendom van opdrachtgever, ongeacht of daar al dan niet voor is betaald.
 
11.2. Alle hulpmiddelen en alle daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek aan opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld dan wel aan opdrachtgever te worden geretourneerd. Inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden 4 Bedrijfsjuridisch Ledenadvies, februari 2010
 
11.3. Zolang opdrachtnemer de hulpmiddelen onder zich heeft, dient opdrachtnemer deze te voorzien van een onuitwisbaar kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal derden die zich op deze hulpmiddelen willen verhalen op het eigendomsrecht van opdrachtgever wijzen.
 
11.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, zal opdrachtnemer de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts gebruiken voor het verrichten van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever en deze niet aan derden tonen, tenzij opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Opdrachtnemer draagt het risico van vermissing of beschadiging en is gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren.
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, ontstaan door een tekortkoming of onrechtmatige daad van opdrachtnemer, diens ondergeschikten of diens hulppersonen. Hieronder is mede begrepen alle schade, die ontstaat door de aanwezigheid en/of het gebruik van zaken die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken.
 
12.2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld.
 
Artikel 13: Verzekering
Opdrachtnemer zal desgevraagd en naar genoegen van opdrachtgever aantonen dat hij, op eigen kosten, zorg heeft gedragen voor een voldoende verzekering, die de eventuele schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van handelingen en nalatigheden van de opdrachtnemer en/of ingeschakelde derden dekt.
 
Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 120 maanden na ingebruikname, tenzij anders overeengekomen, dat de (op)geleverde zaken en het werk van goede kwaliteit zijn, vrij van constructie-, materiaal- en fabricagefouten en dat zij aan de overeenkomst beantwoorden. In het geval de (op)geleverde zaken dan wel het werk niet binnen 6 maanden na (op)levering in gebruik zijn genomen, geldt de garantie voor een periode van 120 maanden na (op)levering.
 
14.2. Opdrachtnemer zal alle gebreken die de zaken en/of het werk gedurende de garantieperiode vertonen, onverwijld en in overleg met opdrachtgever herstellen ofwel, zulks ter keuze van opdrachtgever, de gebrekkige zaken of (delen van) het werk vervangen.
 
14.3. Opdrachtnemer draagt alle kosten die zijn verbonden aan het herstel van het gebrek, of de vervanging van de zaken en/of het werk. Daaronder worden ook begrepen de kosten voor de ingebruikstelling van de zaken en/of het werk na genoemd herstel of vervanging. Als de zaken en/of het werk tot een groter object behoren, komen ook de kosten voor ingebruikstelling van dat grotere object voor rekening van opdrachtnemer.
 
14.4. Indien opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn in dit artikel opgenomen garantieverplichting te voldoen, heeft opdrachtgever het recht voor rekening en risico van opdrachtnemer de garantiewerkzaamheden zelf te verrichten of door derden te doen verrichten. Opdrachtgever mag de aldus gemaakte kosten met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen verrekenen.
 
Artikel 15: Betaling
15.1. Betaling vindt zoveel mogelijk plaats binnen de overeengekomen betalingstermijn, tenzij door opdrachtgever na ontvangst van de zaken – waaronder de bijbehorende documenten – wordt gereclameerd over de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde. Inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden 5 Bedrijfsjuridisch Ledenadvies, februari 2010
 
15.2. Bij vooruitbetaling dan wel termijnbetaling heeft opdrachtgever het recht van opdrachtnemer te verlangen dat hij een naar opdrachtgevers oordeel voldoende zekerheid voor nakoming verstrekt. Als opdrachtnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtnemer te verhalen.
 
15.3. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot verrekening, van hetgeen partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben.
 
15.4. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de door opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, aan opdrachtnemer te betalen door storting op diens G-rekening dan wel in het depot dat de Ontvanger voor opdrachtnemer houdt.
 
15.5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonheffing van de (onder)aanneemsom in te houden en namens opdrachtnemer rechtstreeks aan de Ontvanger te voldoen.
 
Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 
16.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 
16.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtgever mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
 
16.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
 
(ONDER)AANNEMING/DIENSTEN
 
Artikel 17: Cessieverbod/Pandverbod

Het is opdrachtnemer verboden om zijn uit de overeenkomst jegens opdrachtgever voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van opdrachtgever te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.
 
Artikel 18: Verplichtingen opdrachtnemer
18.1. De opdrachtnemer dient:
a. te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij het betrokken Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), voor zover het instituut deze verstrekt. Opdrachtnemer dient dit inschrijvingsbewijs desgevraagd aan opdrachtnemer te tonen;
b. desgevraagd een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan opdrachtgever te verstrekken;
c. opdrachtgever een staat van alle op het werk in te zetten werknemers alsmede van iedere werknemer eenmalig (alvorens deze aanvangt met zijn werkzaamheden) een kopie van een geldig legitimatiebewijs en desgevraagd loonstaten te overhandigen;
d. opdrachtgever een mandagenregister te overhandigen, welke per werknemer van opdrachtnemer naam, adres, postcode, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum en aantal gewerkte uren per datum vermeldt;
e. alle verplichtingen jegens de door opdrachtnemer te werk gestelde werknemers strikt na te komen; Inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden 6 Bedrijfsjuridisch Ledenadvies, februari 2010
f. alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven;
g. periodiek automatisch een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en premies te verstrekken, zoals bedoeld in de in het kader van de Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en);
h. desgevraagd weekrapporten op te maken volgens een door opdrachtgever goedgekeurd model en deze ingevulde en ondertekende weekrapporten wekelijks voor akkoord aan opdrachtgever aan te bieden;
i. als de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, zijn administratie zodanig inrichten dat daarin terstond of vrijwel terstond de volgende stukken dan wel gegevens kunnen worden teruggevonden:
– de overeenkomst of de inhoud daarvan op grond waarvan opdrachtnemer de door hem aan opdrachtgever geleverde prestatie heeft verricht;
– de gegevens inzake de nakoming van die overeenkomst met inbegrip van een registratie van de personen die zijn ingezet en van de dagen/uren gedurende welke die personen werkzaamheden hebben verricht;
– de betalingen die in verband met de genoemde overeenkomst zijn gedaan;
j. opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie en/of voor die van zijn principaal;
k. indien de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, te beschikken over de originele Grekeningovereenkomst en deze op verzoek van opdrachtgever te tonen, tenzij partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever op grond van artikel 15.4 rechtstreeks in het depot bij de Ontvanger zal storten.
 
18.2. Ingeval opdrachtnemer (nog) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit lid 1 zal opdrachtgever eerst tot betaling gehouden zijn, nadat hij de ontbrekende gegevens heeft ontvangen en administratief heeft verwerkt en /of opdrachtnemer zijn eventuele andere verplichtingen is nagekomen.

Artikel 19: Organisatie van het werk
19.1. De opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
 
19.2. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid werknemers van opdrachtnemer de toegang tot het werk te ontzeggen dan wel deze te (laten) verwijderen, bijvoorbeeld wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc., zonder verdere vergoeding van de eventuele schade die opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt.
 
19.3. De werk- en rusttijden op het werk en de algemeen of ter plaatse van het werk erkende, door overheid, of krachtens CAO voorgeschreven rust-, feest-, vakantie- of andere vrije dagen, gelden ook voor opdrachtnemer en zijn personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren op het werk. Eventueel hieruit voortvloeiende schade voor opdrachtnemer zal niet op opdrachtgever verhaald kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens indien door staking of andere oorzaken bij opdrachtgever of bij derden niet van de diensten van opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden.
 
19.4. Tenzij anders overeengekomen dient opdrachtnemer vanaf aanvang van de werkzaamheden tot en met de oplevering ervoor zorg te dragen dat er een vaste voorman op het werk aanwezig is, waarmee zowel organisatorische als technische afspraken kunnen worden gemaakt. Zijn naam dient bekend te zijn bij de door opdrachtgever aangewezen personen of instanties.
 
19.5. Opdrachtnemer dient zijn werknemers te voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en op het (juiste) gebruik daarvan toe te zien. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer.
 
19.6. Alle benodigde verzekeringen alsmede het eigen risico van een eventueel voor het werk afgesloten CAR polis zijn voor rekening van opdrachtnemer.
 
19.7. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een dusdanige personeelsbezetting dat de uitvoering van de werkzaamheden volledig is aangepast aan de door opdrachtgever vastgestelde planning en dient zodanig te zijn dat andere werkzaamheden niet stagneren. In geval opdrachtgever de planning/voortgang wijzigt is opdrachtnemer gehouden zich hieraan aan te passen. Wijzigingen in de personeelsbezetting zijn alleen toegestaan na toestemming van opdrachtgever. Inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden 7 Bedrijfsjuridisch Ledenadvies, februari 2010
 
19.8. Zoals door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is voorgeschreven, is opdrachtnemer gehouden ervoor te zorgen dat het door hem ingebrachte WAM-plichtige werkmateriaal is verzekerd. Met betrekking tot het door opdrachtnemer ingehuurde WAMplichtige werkmaterieel, dient opdrachtnemer zich ervan te overtuigen dat het voldoet aan de hiervoor genoemde verzekeringsplicht. Daarnaast dient opdrachtnemer ook een adequate verzekering te hebben afgesloten voor het werkrisico van het door hem ingebrachte WAMplichtige werkmaterieel.
 
19.9. Ten aanzien van kabels, leidingen en andere boven- en ondergrondse eigendommen van derden blijft opdrachtnemer te allen tijde verplicht voor lokalisering van de ligging zorg te dragen. Opdrachtnemer dient opdrachtgever onverwijld van een eventuele schade in kennis te stellen.
 
19.10. Benodigd materiaal zoals steigers, hoogwerkers, hijsmiddelen en klein materiaal waaronder begrepen handgereedschappen, meetmiddelen, rolsteigers, ladders en trapjes etc., worden door opdrachtnemer verzorgd en zijn in de totaalprijs inbegrepen.
 
19.11. Indien werkzaamheden moeten worden verricht op of aan reeds gereed gekomen onderdelen van het werk, zoals gestukadoorde wanden, tegelwerk, schilderwerk etc. moet opdrachtnemer beschermende maatregelen nemen om beschadiging en /of vervuiling te voorkomen. Na of tijdens het werk geconstateerde beschadiging en/of vervuiling wordt geacht door opdrachtnemer te zijn veroorzaakt.
 
19.12. Na beëindiging van de werkzaamheden dient opdrachtnemer het werk bezemschoon op te leveren en de bouwplaats schoon achter te laten.
 
Artikel 20: Facturering
20.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 18.2, zal de opdrachtgever een factuur slechts voor betaling goedkeuren zodra het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd en daarnaast de factuur beantwoordt aan de daarvoor geldende formele vereisten als genoemd in artikel 20.2.
 
20.2 De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting. De opdrachtnemer dient in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
a. de datum van uitreiking;
b. een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd;
c. de naam en adres van opdrachtgever;
d. de naam en adres van opdrachtnemer;
e. het nummer van de overeenkomst;
f. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
g. het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;
h. het aantal gewerkte manuren, de omvang van de loonkosten en (separaat) het percentage loonheffingen van het loonbedrag, als de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is;
i. een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;
j. het BTW-identificatienummer van de ondernemer die de levering of de dienst heeft verricht;
k. het BTW-identificatienummer opdrachtgever als de BTW-afdracht naar opdrachtgever is verlegd;
l. de factuurbedragen, gesplitst voor elk tarief en vervolgens onderverdeeld in eenheidsprijs en eventuele toegepaste kortingen.
 
Artikel 21: Wetten en voorschriften
21.1. Opdrachtnemer dient alle geldende wet- en regelgeving voorschriften, voorwaarden en bepalingen na te leven, alsmede alle voorschriften en voorwaarden die uit hoofde van de door opdrachtgever met zijn opdrachtgever gesloten overeenkomst op deze werkzaamheden toepasselijk zijn.
 
21.2. Opdrachtnemer zal voor eigen rekening zorg dragen voor eventueel in verband met de te verrichten levering en de uitvoering van het door hem aangenomen werk vereiste vergunningen en te treffen veiligheidsmaatregelen. Inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden 8 Bedrijfsjuridisch Ledenadvies, februari 2010
 
Artikel 22: Uitvoering door derden
22.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever, mag opdrachtnemer de opdracht, of enig deel daarvan, dan wel de uitvoering daarvan niet aan een derde overdragen of uitbesteden.
 
22.2. Wanneer opdrachtnemer het werk, of een gedeelte daarvan opdraagt aan een derde, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijke overeenkomst op te stellen. De voorwaarden van die overeenkomst dienen overeen te stemmen met de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor de werkzaamheden gesloten overeenkomst, waarbij opdrachtnemer en de derde mutatis mutandis de (rechts)positie innemen van respectievelijk opdrachtgever en opdrachtnemer.
 
22.3. Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst jegens opdrachtgever heeft.
 
22.4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 22.1, 22.2 en 22.3 is opdrachtnemer niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Bij uitbesteding van het werk dan wel inlening van arbeidskrachten als hierboven bedoeld, is opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften uit de Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 na te leven.
 

nl_NL